Regulamin

1. Definicje

1.1. Kontakt z Administratorem można uzyskać pod adresem kontakt@magiafutbolu.pl

1.2. Użytkownik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

1.3. Konto Użytkownika - konto do którego dostęp użytkownika możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu się za pomocą konta na portalu Facebook.

1.4. Regulamin - niniejszy dokument określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Właściciela.

1.5. Serwis - portal magiafutbolu.pl dostępny pod adresem magiafutbolu.pl

1.6. Komentarz - pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Treści.

1.7. Treść - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane osobowe, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy) udostępnione w Serwisie dzięki Użytkownikom

1.8. Usługa - usługa hostingu świadczona przez Właściciela na zasadach regulaminu oraz za pośrednictwem Serwisu.

2. Postanowienia ogólne i Zasady odpowiedzialności

2.1. Prawa Użytkownika - Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo przeglądać Serwis, a także zamieszczać w nim treści.

2.2. Zasady wrzucania Treści - Użytkownik może wrzucać Treść na stronę jedynie po zalogowaniu się poprzez portal Facebook. Wszelkie Treści umieszczane przez Użytkownika w Serwisie nie mogą naruszać praw osób trzecich. Użytkownik umieszczając Treść na stronie wyraża zgodę na korzystanie, udostępnianie, publikowanie i przetwarzanie jej przez Właściciela, który nie ponosi za nie odpowiedzialności.

2.3. Nadużycia i zachowania niedozwolone - Administrator zapewnia narzędzia zgłaszania przez Użytkowników uwag i zastrzeżeń oraz informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Administrator udostępnia Użytkownikom adres e-mail kontakt@magiafutbolu.pl

2.4. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2.5. Zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami są zabronione. W szczególności niedozwolone jest: a) używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność, b) promowanie innych stron internetowych, c) rozsyłanie spamu, d) umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody podmiotu prowadzącego Serwis. Administrator dołoży wszelkich starań, aby usuwać / blokować materiały niezgodne z Regulaminem oraz obowiązującym prawem.

2.6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie z Serwisu, a w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.

2.7. W przypadku korespondencji poprzez adres e-mail i portal Facebook Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

2.8. W odniesieniu do utworów zamieszczanych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).

2.9. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich umieszczanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).

2.10. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

2.11. Użytkownik udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.

2.12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Użytkowników. Treści przesłane przez Użytkowników i umieszczone przez Administratora nie są poglądami i opiniami Właściciela. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

2.13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który przesłał sporne zdjęcie lub wizerunek.

3. Konkurs

3.1. Organizatorem konkursów jest Właściciel, a jego partnerami mogą być stowarzyszenia i instytucje, które na podstawie zawartych odrębnych umów wspierają jego działania.

3.2. Celem konkursów jest popularyzacja rozrywki w dobrym stylu.

3.3. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy Użytkownicy Serwisu.

3.4. Konkursy mogą być organizowane cyklicznie zgodnie z informacją na stronie w zakładce konkurs.

3.5. Właściciel zastrzega sobie prawa do odwołania konkursu w każdej chwili i bez podania przyczyny.

3.6. W sytuacjach spornych odnośnie zwycięzcy konkursu ostateczną decyzje podejmuje Właściciel

3.7. Informacje dotyczące konkursu znajdują się w serwisie w zakładce konkurs.

3.8. Wzięcie udziału w konkursie przez Użytkownika jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

3.9. Po odbiór nagrody Użytkownik powinien zgłosić się poprzez portal Facebook. Nagroda przepada po upływie 7 dni od zwycięstwa i nie zgłoszeniu się po odbiór.

3.10. Nagrody pieniężne przekazywane są tylko poprzez przelew na wskazane konto. Konto nie może być zagraniczne.

3.11. Każdy wrzucony obiekt Użytkownika bierze udział w konkursie jeżeli tylko spełnia jego wymagania.

3.12. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie faktycznego konta na portalu Facebook, który posiada przynajmniej 100 znajomych.

3.13. Właściciel ma prawo zdyskwalifikować każdego Użytkownika.

3.14. Właściciel ma prawo zablokować każdego Użytkownika, który wrzuca niestosowne treści.

3.15 Zwycięzca konkursu to osoba, której obiekt został wyróżniony i znajduje się na górze strony głównej na białym tle z piłką.

4. Przepisy końcowe i zmiany regulaminu

4.1. Właściciel zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania działania Serwisu bez podania przyczyn.

4.2. Wszelkie postanowienia regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Właściciela bez uzasadnionych przyczyn. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod adresem www.magiafutbolu.pl/regulamin. Zmiany uznaje się za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

4.3. Prawem właściwym jest prawo polskie.

4.4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody Administratora.

4.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

4.6. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

4.7. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.10.2014